Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

octo

Office of the Chief Technology Officer
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Dữ liệu mở (Vietnamise)-Open Data

Để hỗ trợ chương trình Chính Quyền Mở của Đặc khu có liên quan đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình dữ liệu, các dữ liệu về hoạt động của Chính quyền được cung cấp cho công chúng thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Các ứng dụng dựa trên web do OCTO thực hiện có cả dữ liệu trực quan lẫn dữ liệu thô dưới nhiều định dạng.

 

 

  English | Español (Spanish) | Française(French) | አማርኛ(Amharic) | 中国人(Chinese) | 한국인(Korean)

Service Contact: 
OCTO
Contact Email: 
Contact Phone: 
(202) 727-2277
Contact Fax: 
(202) 727-6857
Contact TTY: 
711
Contact Suite #: 
5th Floor
Office Hours: 
Monday to Friday, 9 am to 5 pm
Service Location: 

200 I Street, SE

GIS Address: 
200 I Street, SE
City: 
Washington
State: 
DC
Zip: 
20003